Contact

NAM: Boring tweede diepe geofoonput locatie Zeerijp


Sinds 3 april 2008 is het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van kracht. Deze stelt geluideisen ten aanzien van de te verrichten booractiviteiten. Als belangrijkste eis met betrekking tot de boring te Zeerijp geldt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gemiddeld over de gehele nachtperiode van 19:00 tot 07:00 u (het Lnacht), op een afstand van 300 m niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Voor de avond (van 19:00 tot 23:00 u) en de dagperiode (07:00 tot 19:00 u) gelden ruimere grenswaarden (respectievelijk 55 en 60 dB(A)).

De onderstaande figuren geven alle gemeten dag-, avond- en nachtwaarden tot nu toe.